Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Các bước sau đây cài đặt Home Assistant/Docker trên Raspbian Stretch/Buster.

1. Cài các gói phụ thuộc

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
apt-get -y install apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat

2. Cài docker

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

3. Cài Home Assistant với đầy đủ addon trên docker

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh | bash -s -- -m raspberrypỉ3

4. Restore cấu hình nếu đã backup trước

File cấu hình là một file .tar với tên ngẫu nhiên ở thư mục backup. Chép file cấu hình đã có vào thư mục /usr/share/hassio/backup. Tuy nhiên có thể Home Assistant không chấp nhận file backup này (không liệt kê) nên phải tạo một file backup mới rồi đổi tên file backup thành tên file backup mới (chép đè), sau đó cho restore.

Comments Off on Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Filed under Software

Comments are closed.