Category Archives: Software

[HASS] Nhắc việc /Nhắc uống thuốc

Thông qua tts.google_translate, có thể tạo automation để loa Google phát âm thanh nhắc việc bằng tiếng Việt theo lịch cố định cho trước. Thí dụ như nhắc người già uống thuốc…

Ngoài ra, còn một loại nhắc việc dựa vào dịch vụ Google Calendar, công việc có thể khác nhau mỗi ngày.

Continue reading

Comments Off on [HASS] Nhắc việc /Nhắc uống thuốc

Filed under Software

Sync với cloud drive (III)

Script sau đây giám sát thư mục LOCAL_DIR và cả target của các symlink trong đó. Nhờ vậy, mọi thay đổi trong cả LOCAL_DIR và symlink đều được cập nhật lên REMOTE_DIR, thậm chí nhiều REMOTE_DIR.

Một LOCAL_DIR với nhiều symlink bên trong rõ ràng là tiện lợi hơn nhiều LOCAL_DIR. Code phức tạp hơn một chút nhưng hiệu quả chỉ bị ảnh hưởng bởi tốc độ upload!

Continue reading

Comments Off on Sync với cloud drive (III)

Filed under Software

Sync với cloud drive (II)

Khi ta định kỳ sync một thư mục local với một thư mục remote, thí dụ Google Drive hay Onedrive, trở ngại lớn nhất là kích thước thư mục. Thời gian kiểm tra để biết file/thư mục nào mới cần tải lên trở nên khá lâu, gần 30 phút với thư mục 100GB và còn tùy ở băng thông upload.

Có một cách khác là giám sát thư mục local, chỉ upload file/thư mục con mới/có thay đổi của nó mà thôi. Việc giám sát này cần inotifywait trong gói inotify-tools.

inotifywait -mr --event 'create,close_write,delete,move' --format "%e %w%f" "$LOCAL_DIR"
Continue reading

Comments Off on Sync với cloud drive (II)

Filed under Software

Sync với cloud drive (I)

Cách đơn giản nhất là định kỳ sync một thư mục local với một thư mục remote, thí dụ Google Drive, hay ngược lại. Việc này rclone làm tốt, script chỉ định kỳ làm việc qua crontab mà không cần giám sát sự thay đổi trong thư mục, áp dụng cho rất nhiều loại ổ đĩa đám mây.

Continue reading

Comments Off on Sync với cloud drive (I)

Filed under Software

Cài đặt UnRar (non-free)

Dường như không thể cài đặt unrar (non-free) trên Debian 10 (Buster)!

Chúng ta phải biên dịch và cài đặt từ file deb. May mắn là có script làm sẵn che dấu bớt sự phức tạp.

Continue reading

Comments Off on Cài đặt UnRar (non-free)

Filed under Software

Rút gọn partition cuối

Việc rút gọn một partition để lại khoảng trống sau partition đó. Nếu đó là partition cuối cùng và trong một file ảnh img thì file ảnh đó có thể được cắt ngắn. Đây là một tình huống có thể cần khi tạo file ảnh sao lưu Raspbian.

Continue reading

Comments Off on Rút gọn partition cuối

Filed under Software

Sed: Ký tự ngăn cách

Chúng ta có câu điều kiện cho sed như sau

sed "/^$/d;/${dsk}$/d"

Chúng ta bảo với sed là câu rỗng thì xóa, kế đến xóa luôn câu tận cùng là $dev. Chúng ta đang dùng dấu phân cách mặc định “/” cho điều kiện và lệnh.

Cú pháp quá rõ rồi, nhưng không may $dev lại có dạng /dev/sda1. Vì vậy câu lệnh trở nên

sed "/^$/d;//dev/sda1$/d"

Continue reading

Comments Off on Sed: Ký tự ngăn cách

Filed under Software

Script sao chép đĩa trên RPi

Việc sao chép đĩa trên RPi bằng lệnh dd có thể bị lỗi I/O nếu dùng cổng USB 3.0 hay block size lớn (thí dụ bs=4M).

Script này kiểm tra đĩa trước/sau khi chép để tránh lỗi.

Có thể sao chép đĩa từ file ảnh vào SD card hay ngược lại, hoặc sao chép từ đĩa vào đĩa.Tất cả cấu trúc đĩa, data và cả phần đĩa trống sẽ được sao chép. Continue reading

Comments Off on Script sao chép đĩa trên RPi

Filed under Software

Restore /Lấy dữ liệu từ file img

File img không chỉ chứa dữ liệu mà còn chứa cấu trúc đĩa, bao gồm kiểu đĩa (MBR, GPT… ), kiểu partition (fat32, ext4…), PARTUUID, kích thước partition… nên nếu cần sao chép tất cả thì chúng ta tạo bản sao của đĩa bằng lệnh dd

dd if=/path/to/img of=/tên/đĩa/copy bs=2M
dd if=/tmp/2019-10-15.os.img of=/dev/sdb bs=4M

Continue reading

Comments Off on Restore /Lấy dữ liệu từ file img

Filed under Software

Script backup Raspbian

Script os.backup này sử dụng các lệnh có sẳn trong Raspbian, backup 2 partition bootrootfs thành một file ảnh img giống như file cài đặt của Raspbian. File ảnh này có thể ghi ra thẻ nhớ để khởi động hoặc có thể chỉ restore một số file trong file ảnh.

Continue reading

Comments Off on Script backup Raspbian

Filed under Software