ISPmail (6): Để Postfix chuyển email cho Dovecot

Let Postfix send emails to Dovecot

Postfix quyết định nhận email và có thể tự mình lưu trữ thông qua MDA có sẵn là “virtual“. Tuy nhiên so với những gì Dovecot cung cấp như server-based sieve rulesquotas thì Postfix chỉ ở mức căn bản. Chúng ta cũng dùng Dovecot để cung cấp dịch vụ IMAP hay POP3.

Có 2 cách để Postfix chuyển email cho Dovecot: Dùng dovecot-lda (local delivery agent) hay tốt hơn là dùng LMTP (local mail transport protocol). LMTP có thể xử lý cho nhiều người nhận cùng lúc và là tiến trình chạy thường trực nên hiệu quả hơn LDA. Vắn tắt, LMTP là biến thể của SMTP với ít tính năng hơn.

## Chỉ cách Dovecot lắng nghe kết nối LMTP từ Dovecot ##
sed -E '/service lmtp/{:loop;N;/.*\n\}/!b loop;s/.*/service lmtp {\n  unix_listener \/var\/spool\/postfix\/private\/dovecot-lmtp {\n    group = postfix\n    mode = 0600\n    user = postfix\n  }\n}/} -i' /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

## Bảo Postfix chuyển email cho Dovecot bằng cách dùng LMTP ##
postconf virtual_transport=lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

# Cho phép lọc email từ server ##
sed 's/#?\(mail_plugins =\).*/ \1 $mail_plugins sieve/' -i /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf

# Khởi động lại Dovecot
systemctl restart dovecot

Comments Off on ISPmail (6): Để Postfix chuyển email cho Dovecot

Filed under Software

Comments are closed.