Monthly Archives: August 2019

RPi 4B khởi động từ USB

RPi 4 dùng SPI-attached EEPROM (4MBits/512KB), chứa code để khởi động thay cho bootcode.bin ở boot partition trong các thế hệ RPi trước kia. Giờ đây, ngay cả khi bootcode.bin có trong boot partition thì RPi 4 cũng bỏ qua. Continue reading

Comments Off on RPi 4B khởi động từ USB

Filed under Software

So sánh X820 và RPi 4 /RPi 3B+

Các bảng kết quả sau đây cho thấy tốc độ đọc ghi của RPi 3B+ và RPi 4B khi dùng X820.

  • RPi 3B+ nối với X820 bằng cầu nối USB 2.0
  • RPi 4B nối với X820 bằng cáp USB 3.0

Các ứng dụng được dùng là ddhdparm. Continue reading

Comments Off on So sánh X820 và RPi 4 /RPi 3B+

Filed under Software

X820 dùng với RPi 4B

RPi 4B thay đổi vị trí port LAN nên cầu nối USB của X820 không dùng được nữa, ngoài ra mọi thứ khác vẫn còn thích hợp.

Thay cầu nối USB 2.0 bằng cáp USB 3.0 bán kèm với X820, RPi chạy bình thường, tốc độ đọc/ghi của HDD tăng lên gấp nhiều lần.

Continue reading

Comments Off on X820 dùng với RPi 4B

Filed under Software

Miếng dán của tản nhiệt

Nhiệt độ hoạt động của RPi phụ thuộc vào:

  • Nhiệt độ phòng
  • Cách thông gió cho RPi
  • RPi đang chịu tải nhiều hay ít

Thử nghiệm cho thấy là RPi 4B nóng hơn RPi 3B+. Chính vì thế người ta khuyên nên gắn tản nhiệt và quạt cho RPi 4B. Continue reading

Comments Off on Miếng dán của tản nhiệt

Filed under Software

Boot từ ổ đĩa GPT

Raspberry Pi không hỗ trợ boot từ phân vùng GPT trong khi MBR chỉ hỗ trợ các ổ đĩa có dung lượng đến 2TB. Vì vậy phải đi vòng bằng Hibrid partition table để boot từ ổ đĩa trên 2TB.

Bước 1: Dùng gdisk tạo phân vùng boot và các phân vùng khác theo nhu cầu, thí dụ OS, Swap, Data. Phân vùng boot của Debian Stretch chỉ cần 42MB nhưng sang Debian Buster thì không đủ, tạm thời có thể chọn kích thước 100 – 200MB.

Bước 2: Dùng gdisk để tạo phân vùng boot dạng MBR FAT32 thay cho phân vùng boot GPT, giả sử thuộc ổ đĩa /dev/sdg (Chú ý các trả lời màu) Continue reading

Comments Off on Boot từ ổ đĩa GPT

Filed under Software

Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Các HDD/SSD có dòng tiêu thụ max 500mA hay < 700mA thì có thể hoạt động với nguồn điện cấp từ cổng USB 2.0 hay/và từ pin 2 và pin 4 GPIO.

Với HDD/SSD có dòng tiêu thụ tối đa gần 1A thì phải cấp nguồn riêng (thí dụ qua dây chữ Y). Nhược điểm là đi dây rườm rà vì cần đến 2 nguồn cấp điện.

Raspberry Pi 2.5″ SATA HDD/SSD Storage Expansion Board, X820 V3.0 USB 3.0 Mobile Hard Disk Module for Raspberry Pi 3 Model B+/3B là một giải pháp tất cả trong một rất tiện.

Continue reading

Comments Off on Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Filed under Software

DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Lỗi xảy ra khi Addon DuckDNS chạy trong môi trường Docker, được DuckDNS ghi nhận như sau:

DuckDNS ERROR: Problem connecting to server (get for https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory; curl returned with 6)

Kết quả là không tạo được SSL public key và private key, DuckDNS thoát ra. Continue reading

Comments Off on DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Filed under Software

Gỡ cài đặt Hassio và Docker

A. Gỡ Hassio

  • stop services
sudo systemctl stop hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop hassio-apparmor.service

Continue reading

Comments Off on Gỡ cài đặt Hassio và Docker

Filed under Software