Monthly Archives: July 2019

Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Các bước sau đây cài đặt Home Assistant/Docker trên Raspbian Stretch/Buster.

1. Cài các gói phụ thuộc

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

Continue reading

Comments Off on Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Filed under Software

Cài đặt Docker trên Debian Buster

Script install.sh của Docker không tương thích với Debian Buster.

Phần lớn mẹo được đưa ra là cài đặt Docker trong môi trường Debian Stretch, thay vì Debian Buster.

  • Bắt đầu là sửa file /etc/apt/sources.list.d/docker.list đổi chữ buster thành stretch
sed -i 's/buster/stretch/' /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt update

Continue reading

Comments Off on Cài đặt Docker trên Debian Buster

Filed under Software

Đồng bộ dữ liệu từ sftp/ssh server

Giả sử host example.com có thể ssh và ftp đến. Chúng ta có thể tạo sftp bằng user/pass hoặc user/private_key.

  • Public_key/Private_key có thể tạo nhờ công cụ của host hoặc lấy từ nguồn khác và import vào host. Ở đây, chúng tôi lấy cặp key của RPi và import vào host example.com. Khi đó có thể dùng Bitvise SSH Client để login vào host cũng như RPi với cùng client key, chỉ khác user name.
  • Dùng sftp để download như sau
sftp user[@host]:remote_path local_path

Continue reading

Comments Off on Đồng bộ dữ liệu từ sftp/ssh server

Filed under Software