Monthly Archives: June 2019

[Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Khi đã đặt SetOption13 thì chúng ta không thể dùng cơ chế multi-touch để sửa chữa cấu hình thiết bị, vì vậy khi mất wifi (thí dụ thay đổi SSID hay mật khẩu) chỉ còn cách tháo thiết bị ra để reset lại. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Filed under Software

Khởi động lại router từ xa

Thông thường chúng ta không cho phép login vào router từ WAN, vì vậy không thể vào giao diện web của router để chạy lệnh Reboot.

Chúng ta xem xét trường hợp có switch (như sOnOff Basic) đứng trước router:

Router <--output-- [sOnOff Basic] <--input-- Ổ điện

Continue reading

Comments Off on Khởi động lại router từ xa

Filed under Software

[Xiaomi]: Hút bụi theo vùng

Một vùng đơn giản là một hình chữ nhật, xác định bằng tọa độ góc dưới bên trái và góc cao bên phải, hay có thể phức tạp hơn bao gồm nhiều hình chữ nhật. Các tọa độ được xác định tương đối với tọa độ gốc là tọa độ của robot khi bắt đầu lau dọn/home/dock. Toa độ gốc của robot mặc định là (25500, 25500)  cho dù robot được đặt ở đâu trên mặt sàn. Tọa độ điểm bất kỳ được tính tăng giảm từ gốc theo hệ trục (x,y) như thông thường. Continue reading

Comments Off on [Xiaomi]: Hút bụi theo vùng

Filed under Software

[Tasmota] Timer theo sunrise/sunset

Thay vì đặt timer bằng cách chỉ định giờ – phút, Tasmota cho phép chỉ định thời gian theo thiên văn sunrise/sunset.

Thời gian mặt trời mọc/lặn thay đổi theo mùa và vị trí chúng ta đang ở. Trái với suy nghĩ của nhiều người, đặt timezone cho đúng cũng không giúp xác định giờ mặt trời mọc/lặn, mà phải dùng kinh độ và vĩ độ của vị trí chúng ta đang ở. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Timer theo sunrise/sunset

Filed under Software