Monthly Archives: April 2019

[HASS] Phát âm thanh khi nhận được thông điệp MQTT

Trong thí dụ này, chúng ta kích hoạt automation bằng MQTT.

Trước hết, tạo automation trên Hass

- id: '1555894000000'
 alias: MQTT Alert
 trigger:
 - platform: mqtt
  topic: RPi-32
  payload: alert
 condition: []
 action:
 - service: media_player.play_media
  data:
   entity_id: media_player.office_speaker
   media_content_id: https://xxxx.duckdns.org:8123/local/alert.mp3
   media_content_type: music

Continue reading

Comments Off on [HASS] Phát âm thanh khi nhận được thông điệp MQTT

Filed under Software

Cài đặt MQTT trên RPi

Cài đặt

apt-get update
apt-get upgrade -y
sudo apt install mosquitto

Khởi động MQTT cùng với Pi

sudo systemctl enable mosquitto

Continue reading

Comments Off on Cài đặt MQTT trên RPi

Filed under Software

MQTT và HTTP : So sánh giữa 2 IoT Protocols

Features MQTT HTTP
Full form Message Queue Telemetry Transport Hyper Text Transfer Protocol
Architecture It has publish/subscribe architecture. Here devices can publish any topics and can also subscribe for any topics for any updates. It has request/response means Client/Server architecture.
Upper layer protocol It runs over TCP. It runs over TCP and UDP.
message size small, . Large,
Message format binary with 2Byte header ASCII format.
Data distribution 1 to 0/1/N one to one only , more POST
Data security Yes, It uses SSL/TLS for security NO, hence HTTPS is used to provide data security
Complexity Simple Client more complex (ASCII parser)
Encryption It encrypts payload i.e. it is payload agnostic data are not encrypted before transmission
When to use if your project is to let the fridge to communicate with the thermometer to adapt the engine pump, you can use the MQTT easily if you need to collect big data from around the world, then you can think to use HTTP

* https://iotdunia.com/mqtt-and-http/

 • Đo qua mạng 3G, MQTT nhanh hơn HTTP 93 lần
 • MQTT khá gọn, có header ngắn và gói thông điệp nhỏ nhất chỉ có 2 bytes.  Dùng thông điệp text của HTTP protocol cho phép tạo header và thông điệp dài hơn, dễ đọc với người nhưng đồng thời tiêu tốn tài nguyên của thiết bị một cách không cần thiết.
 • MQTT dễ dùng, kết nối với các thiết bị IoT dễ dàng trong khi HTTP có thể thu thập/gởi đi thông tin trong phạm vi internet

* https://medium.com/mqtt-buddy/mqtt-vs-http-which-one-is-the-best-for-iot-c868169b3105

Comments Off on MQTT và HTTP : So sánh giữa 2 IoT Protocols

Filed under Software

[HASS] Phát âm thanh khi Telegram Bot nhận được lệnh /alert

Trong thí dụ này, chúng ta kích hoạt automation bằng câu lệnh gởi đến Telegram Bot.

Trước hết phải khai báo telegram_bot trong configuration.yaml

# Example configuration.yaml entry for the Telegram Bot
telegram_bot:
- platform: polling
 api_key: YOUR_API_KEY
 allowed_chat_ids:
 - your_chat_id

Continue reading

Comments Off on [HASS] Phát âm thanh khi Telegram Bot nhận được lệnh /alert

Filed under Software

[HASS] Webhook

Trong thí dụ này, chúng ta kích hoạt automation bằng Webhook.

Với các ứng dụng khác (eg. Telegram), webhook là cơ chế ứng dụng gọi đến một trang web đã được thiết kế trước để lấy data trả về từ trang web, khi một sự kiện nào đó xảy ra.

Với Hass, địa chỉ trang web đó là

https://xxxx.duckdns.org:8123/api/webhook/webhook_id

Continue reading

Comments Off on [HASS] Webhook

Filed under Software

[HASS] Dùng Telegram bot trong automation

Trong thí dụ này, chúng ta tạo một cơ chế tự động, mỗi khi đèn mở/tắt thì có một thông báo từ Telegram Bot cho biết tình trạng của đèn. Tôi xây dựng cơ chế này để theo dõi các công tắc Sonoff T1 bị lỗi tự bật/tắt.

Tất nhiên trước hết phải khai báo một Telegram Bot trong configuration.yaml (bài trước)

Sau đó khai báo notify dùng Telegram Bot và automation Continue reading

Comments Off on [HASS] Dùng Telegram bot trong automation

Filed under Software

[HASS] Telegram bot

Telegram bot cũng như nhiều addon khác của HASS, không cần cài đặt mà chỉ khai báo trong configuration.yaml là dùng được.

# Example configuration.yaml entry for the Telegram Bot
telegram_bot: 
- platform: polling
 api_key: 123456789:xxx...xxx
 allowed_chat_ids:
 - chat_id_1
 - chat_id_2

Continue reading

Comments Off on [HASS] Telegram bot

Filed under Software

[Tasmota] Khắc phục tình trạng Sonoff tự tắt/mở

 1. Cập nhật lên firmware mới nhất, hay ít nhất flash lại firmware hiện tại vì có thể firmware có lỗi trong lần flash trước. Tốt nhất là xóa hết dữ liệu cũ trước khi flash. Nếu firmware mới nhất không giải quyết được vấn đề, hãy dùng firmware 2.3.0
 2. Bỏ tất cả dòng retain true trong file cấu hình configuration.yaml
 3. Chạy lệnh backlog SwitchRetain Off; ButtonRetain On; ButtonRetain Off; PowerOnState 3; PowerRetain On trong console
 4. Xóa tất cả thông điệp retain trong CSDL HA (xem bài này)
 5. Khởi động lại HA và các switch Sonoff

Chú thích

Nếu bước 4 không giúp được thì Uninstall Mosquitto rồi cài lại

 

Comments Off on [Tasmota] Khắc phục tình trạng Sonoff tự tắt/mở

Filed under Software

[Tasmota] Update firmware OTA

Có 2 cách update firmware OTA: Để Tasmota tự tải về theo link có sẳn (1) hay chúng ta tải về máy tính rồi upload lên sonoff (2). Cách khác nữa là chạm 7 lần lên 1 nút hay update qua dòng lệnh console.

Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Update firmware OTA

Filed under Software

[Tasmota] Các lệnh cần thiết

Nhiều lệnh của Tasmota phải cài đặt qua dòng lệnh, dùng Console của giao diện Web.

 • SetOption53: Hiện tên thiết bị và địa chỉ ip trên giao diện web
 • SetOption13: Thiết bị chỉ hiểu 1 chạm, đáp ứng tức thời thay vì chờ 1 giây
 • SetOption56: Quét wifi để chọn tín hiệu mạnh nhất và khởi động lại
 • SetOption57: Quét wifi mỗi 44 phút để chọn tín hiệu mạnh hơn +10dB nếu có

Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Các lệnh cần thiết

Filed under Software