Monthly Archives: January 2019

[Tasmota] Chuẩn bị flash Sonoff T1

Dụng cụ

  • USB-to-Serial converter
  • 5 dây nối đầu đực – đầu cái
  • Tua vít
  • Máy tính có cổng USB

Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Chuẩn bị flash Sonoff T1

Filed under Software