Monthly Archives: December 2018

Trình đơn không hoạt động

Thông thường một popup menu được dấu bên cạnh phải màn hình (touch device) bằng thuộc tính CSS

.menu-handle {
  position: fixed;
  right: -100%
}

và được gọi hiện ra bằng cách điều chỉnh

  right: 0

Continue reading

Comments Off on Trình đơn không hoạt động

Filed under Software