Monthly Archives: July 2018

partclone: sao lưu chỉ những phần đĩa đã dùng

Không giống các công cụ sao lưu khác như dd (sao lưu theo từng sector mà không cần biết hệ thống file là gì), partclone giao tiếp với hệ thống file của partition và có khả năng chỉ sao lưu phần đĩa đã dùng, do đó bản sao lưu sẽ nhỏ hơn dung lượng của partition.

Partclone làm việc với những hệ thống file như ext2, ext3, ext4, hfs+, reiserfs, xfs, jfs, ntfs, fat(12/16/32), exfat … Để sao lưu ext4 partition, câu lệnh là partclone.ext4 hoặc với hệ thống file không được hỗ trợ, câu lệnh là partclone.dd Continue reading

Comments Off on partclone: sao lưu chỉ những phần đĩa đã dùng

Filed under Software