Monthly Archives: May 2018

vsftpd.log

/var/log/vsftpd.log thường có nhiều thông báo CONNECT đáng ngờ từ những IP lạ gây bối rối cho người dùng.

Cấu hình log qua /etc/vsftpd.conf

 • syslog_enable=NO #writes directly to log file instead
 • log_ftp_protocol=NO #Logs everything passing between client and ftp service
 • xferlog_enable=YES #Logs the uploads and downloads and the username of which has done this.
 • vsftpd_log_file=… #Specifies where i want the log file to be written
 • xferlog_std_format=YES/NO #currently have this set yo yes need to play with it a bit more to find if its actually any use or not.
 • xferlog_file=… #Don’t know if this is really required, again need to play, doesn’t seem to log anything overly helpful
 • dual_log_enable=YES #enables logging in both vsftpd or xfer logging styles, vsftpd looks better so far

Continue reading

Comments Off on vsftpd.log

Filed under Software

Hylafax: Qui luật chuyển đổi số fax

Hylafax chuyển đổi chuỗi số điện thoại truyền cho sendfax thành dạng chuẩn (CanonicalNumber) và số gọi theo chuẩn quốc gia (DialString) trước khi gọi, theo các qui luật riêng tuỳ theo vùng.
Mỗi một qui luật bắt đầu bằng tên_qui_luật := [ … ] Continue reading

Comments Off on Hylafax: Qui luật chuyển đổi số fax

Filed under Software

IPv6

Cập nhật RPi, sau đó các khai báo có ipv6 đều báo lỗi.

Khắc phục

Điền vào cuối file /etc/modules dòng

ipv6

rồi khởi động lại RPi

Comments Off on IPv6

Filed under Software

Nhiệt độ RPi 3B+

RPi 3B+ được đặt trong hộp chính hảng, không đậy nắp hông.

Nhiệt độ phòng 33oC, có quạt trần.

Nhiệt độ đo bằng lệnh vcgencmd measure_temp, sau khi máy chạy ít nhất 1 giờ, đo 5 phút/lần trong 10 lần. Continue reading

Comments Off on Nhiệt độ RPi 3B+

Filed under Software

SSH Public key

Câu lệnh

ssh-keygen -t rsa -C "Chuổi_bất_kỳ_không_khoảng_trắng"

tạo cặp khoá public id-rsa.pub và private id-rsa cho RPi. Khoá công khai id-rsa.pub cần phải chép vào file authorized_keys trước khi cung cấp cho ứng dụng/máy khác. Các ứng dụng/máy khác sẽ dùng khoá này để kết nối/đăng nhập vào RPi mà không dùng mật khẩu.

Câu lệnh sau đây cung cấp public key cho user@ipAddress

ssh-copy-id user@ipAddress
 Continue reading 

Comments Off on SSH Public key

Filed under Software

OCSP và ssl_stapling

Khi một ứng dụng nhận nội dung được bảo mật hoặc được ký số từ internet, như các website được bảo mật bằng HTTPS hay phần mềm có chữ ký, nó sẽ phải xác minh xem chứng nhận được sử dụng để bảo mật nội dung như SSL hay chứng nhận xác thực mã này có hợp lệ hay không.

OCSP (Online Certificate Status Protocol) là một giao thức để kiểm tra tình trạng hợp lệ của một chứng thư số SSL ở thời gian thực.
Continue reading

Comments Off on OCSP và ssl_stapling

Filed under Software

Thông báo lỗi khi khởi động

Lỗi bộ nhớ

[ 0.973272] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
 [ 0.973370] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service

Dùng lệnh raspi-config –> 7. Advanced Options -> A3. Memory Split nhập giá trị lớn hơn 16 Continue reading

Comments Off on Thông báo lỗi khi khởi động

Filed under Software

Backup

Backup OS (toàn bộ partition)

Backup toàn bộ OS partition phải cho khả năng phục hồi OS partition. Nghĩa là chạy OS trên một partition khác để phục hồi partition gốc.

Đơn giản nhất là thêm một partition trên ổ đĩa chạy OS và dùng rsync để backup.

/dev/sda1  # OS partition
/dev/sda2  # Backup partition
/dev/sda3  # Swap partition
/dev/sda4  # Data partition
...

Continue reading

Comments Off on Backup

Filed under Software

FTP server: vsftpd

Có khá nhiều FTP server có thể chạy trên RPi, khác nhau về sự gọn nhẹ, hiệu quả, bảo mật và tính năng phong phú. Có thể kế đến các FTP server thường dùng như ftpd, tftpd, proftpd, pure-ftpd, vsftpd, wu-ftpd…

vsftpd gọn nhẹ, hiệu quả, cấu hình đơn giản… đủ dùng cho nhu cầu truyền/nhận file trên RPi. Continue reading

Comments Off on FTP server: vsftpd

Filed under Software

rclone và mã hóa file trên Google Drive

Rclone là một ứng dụng upload/download file cho nhiều ổ đĩa đám mây, trong đó có Google Drive.

 • Rclone có phiên bản chạy trên Windows, có thể mount Google Drive thành một ổ đĩa của Windows
 • Google có Drive File Stream, mount Google Drive thành một ổ đĩa của Windows

Continue reading

Comments Off on rclone và mã hóa file trên Google Drive

Filed under Software