Monthly Archives: April 2018

Lỗi khó xác định

Hiện tượng là không thể đăng nhập Rain loop, không thể kết nối với smtp serverimap server, không thể gởi fax bằng Hylafax, báo lỗi khi chạy iptables -S…, thậm chí treo khi reboot

Chạy lệnh uname -r để biết kernel release (thí dụ 4.14.34-v7+) nhưng trong /lib/modules chỉ có phiên bản khác, hoặc lệnh ls /lib/modules/$(uname -r) báo lỗi không có file/thư mục => đây là nguyên nhân gây lỗi, kernel trên đĩa boot và kernel OS không giống nhau.
Continue reading

Comments Off on Lỗi khó xác định

Filed under Software

rclone và các ổ đĩa đám mây

RPi được dùng nhiều như một máy tính không màn hình, vì vậy nó thích hợp với những ứng dụng được gọi chạy theo dòng lệnh.

rclone là ứng dụng chạy từ dòng lệnh để sync files và directories đến/từ:

 • Amazon Drive
 • Amazon S3
 • Backblaze B2
 • Box
 • Ceph
 • DigitalOcean Spaces
 • Dreamhost
 • Dropbox
 • FTP
 • Google Cloud Storage
 • Google Drive
 • HTTP
 • Hubic
 • IBM COS S3
 • Memset Memstore
 • Microsoft Azure Blob Storage
 • Microsoft OneDrive
 • Minio
 • Nextloud
 • OVH
 • Openstack Swift
 • Oracle Cloud Storage
 • Ownloud
 • pCloud
 • put.io
 • QingStor
 • Rackspace Cloud Files
 • SFTP
 • Wasabi
 • WebDAV
 • Yandex Disk
 • The local filesystem

Continue reading

Comments Off on rclone và các ổ đĩa đám mây

Filed under Software

Levenshtein UTF-8 cho MariaDB

So với MySQL, MariaDB đã có nhiều thay đổi về cấu trúc CSDL và cách xử lý Plugin. Giờ đây, dù có file nguồn của Levenshtein cũng khó có thể biên dịch cho MariaDB. Continue reading

Comments Off on Levenshtein UTF-8 cho MariaDB

Filed under Software

Mật khẩu của root trong debian.cnf

Tôi nhận được email thông báo

/etc/cron.daily/logrotate:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
error: error running shared postrotate script for '/var/log/mysql/mysql.log /var/log/mysql/mysql-slow.log /var/log/mysql/mariadb-slow.log /var/log/mysql/error.log '
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code

Hiện tượng lỗi là màn hình Bitvise SSH Client thỉnh thoảng bị in đày các thông báo lỗi tương tự như trên và sau đó có thể treo luôn hoặc không. Continue reading

Comments Off on Mật khẩu của root trong debian.cnf

Filed under Software

Tự tạo backend cupsFAX cho CUPS

CUPS có nhiều bộ lọc dùng để thay đổi định dạng của tài liệu, cuối cùng cho ra dạng PS phù hợp với máy in. Backend là bộ lọc sau cùng và người dùng có thể can thiệp vào. Đầu vào dữ liệu của backend có thể là /dev/input hoặc file (trong tham đối thứ 6), dữ liệu truyền cho backend có thể đã ở định dạng PS nên giả định là không đọc được phần text ascii.

CUPS truyền cho backend 5 hay 6 tham đối

jobId user title copies options [filename]

Continue reading

Comments Off on Tự tạo backend cupsFAX cho CUPS

Filed under Software

piFAX và CUPS = cupsFAX

Máy in chia sẻ qua CUPS có thể in ấn từ xa mà không cần Samba.

Tương tự bài trước, chúng ta sẽ cài đặt một máy in ảo để in ra Fax nhờ vào CUPS. Việc cài đặt rất dễ dàng, hơn nữa, người ta còn tạo sẵn công cụ cài đặt có tên fax4CUPS.  Chúng ta cũng sẽ tự tạo lấy một backend print to fax dùng cho lan cũng như cho wan gọi là cupsFAX. Continue reading

Comments Off on piFAX và CUPS = cupsFAX

Filed under Software

piFAX và Samba + lpr = sambaFAX

Windows có thể dùng máy in trên RPi chia sẻ qua samba. Máy in này có thể là thật hay là ảo, tuy nhiên dù thể nào cũng phải cần đến trình quán lý in. Ta có thể chọn lựa giữa CUPS và lpr.

Cài đặt lpr qua dòng lệnh:

apt-get install lpr

Chúng ta có thể cài đặt một máy in ảo. In ra máy in này thì dữ liệu sẽ được chuyển sang máy fax.

Continue reading

Comments Off on piFAX và Samba + lpr = sambaFAX

Filed under Software

piFAX và Web

Một trong những ưu điểm của piFAX là khả năng fax từ xa. Chúng ta đã có mail server có thể đăng nhập từ xa qua DNS/DDNS rồi sử dụng mail2fax qua hệ thống mail nội bộ. Chúng ta có thể dùng Mailgun và web server để sử dụng mailgun2fax qua hệ thống internet email. Ngoài ra chúng ta có thể thiết kế một trang web làm giao diện cho dịch vụ fax từ xa.

Continue reading

Comments Off on piFAX và Web

Filed under Software