Monthly Archives: March 2018

piFAX và Mailgun

Có thể cài đặt route trên mailgun.com để khi có email đến thì mailgun gọi một trang web do chúng ta chỉ định. Trang web này có nhiệm vụ thu thập các thông tin cần thiết để giao cho Hylafax.

Các thông tin này bao gồm:

  1. Email của người gởi
  2. Số fax nhận
  3. Các tài liệu cần fax

Continue reading

Comments Off on piFAX và Mailgun

Filed under Software

piFAX và mail server

Thêm một fax modem cho RPi là chúng ta có một máy fax hoàn chỉnh:

  • Fax đi từ các ứng dụng quen thuộc bằng cách in ra máy in Hylafax
  • Fax từ mọi máy trong mạng bằng user/pass của mình
  • Fax từ một email gởi tới RPi Fax server
  • Nhận fax đến và chuyển thành mail gởi về địa chỉ qui định
  • Nhận fax đến và tự in ra giấy
  • Quản lý máy fax từ xa

Continue reading

Comments Off on piFAX và mail server

Filed under Software