Monthly Archives: February 2018

Local Mail Server: Postfix, Dovecot và RainLoop

1. Chuẩn bị Domain name và Hostname

Giả sử ta muốn đặt tên máy RPi là mail.mydomain, trong đó mydomain có thể là domain thực trỏ đến static IP hay có thể là local domain.

Nếu dùng local dns dnsmasq thì tạo local domain trỏ đến local ip của RPi

Đặt tên máy RPi theo câu lệnh sau:

hostnamectl set-hostname mail.mydomain
echo "RPi_IP mydomain mail.mydomain" >> /etc/hosts
init 6

Sau các câu lệnh trên RPi được khởi động lại Continue reading

Comments Off on Local Mail Server: Postfix, Dovecot và RainLoop

Filed under Software

MS Edge và intranet

MS Edge không thể mở local web.

MS nói rằng có vấn đề về tương thích, nhưng giải pháp lại do người dùng tìm ra.

  1. Mở RegEdit. Tìm theo đường dẫn rất dài sau đây
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge\TabProcConfig
  2. Xóa tất cả key (tên trang web) trong mục này. Đây là các trang web bị khóa.

Comments Off on MS Edge và intranet

Filed under Software