Monthly Archives: January 2018

inotify và parallel trên RPi

Câu lệnh sau đây chờ mãi không có output gì sau khi đổi tên file bằng lệnh mv trong thư mục /mnt/d/test

inotifywait -m -e MOVED_FROM,MOVED_TO,CREATE,DELETE --format %w%f***%e /mnt/d/test | parallel -u echo

Tuy rằng mỗi lệnh hai bên pipe | đều chạy bình thường Continue reading

Comments Off on inotify và parallel trên RPi

Filed under Software

Phiên bản parallel lạ lùng

Đó là GNU parallel version 20141022 Continue reading

Comments Off on Phiên bản parallel lạ lùng

Filed under Software

Nhúng Python vào Bash script

Nhiều việc có thể thực hiện dễ dàng và trực tiếp với bash. Hơn nữa có thể dễ dàng nhúng mã Python vào bash script và hưởng được điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới.

Chỉ cần dùng tham đối – của Python, sau đó là mã Python Continue reading

Comments Off on Nhúng Python vào Bash script

Filed under Software

piFlickr version 2.0

piFlickr là ứng dụng chạy trên RPi, giúp upload ảnh lên flickr.com, mỗi thư mục ảnh được đặt trong một album có title là tên thư mục.

Cải tiến trong piFlickr version 2.0:

  • Mã nguồn được viết lại theo OOP, đơn giản hơn và nhanh hơn
  • Bảo vệ access token không bị quá hạn
  • Tránh các thư mục con trùng tên tạo album trùng title
  • Tránh các threat chạy song song tạo các album trùng title
  • Nhiều tiện ích hơn, như sắp xếp các album theo thời gian chụp…

Continue reading

Comments Off on piFlickr version 2.0

Filed under Software