Monthly Archives: December 2017

Flickr API: Lỗi access token bị quá hạn

Access token do Flickr API cấp luôn luôn giống nhau, vì vậy có thể lưu và dùng lại bất cứ lúc nào.

Lỗi access token quá hạn xãy ra khi file CSDL oauth-tokens.sqlite vì một lý do nào đó bị xóa hay bị khởi tạo lại. Continue reading

Comments Off on Flickr API: Lỗi access token bị quá hạn

Filed under Software