Monthly Archives: November 2017

Vài lời về Tiếq Việt

Trước hết, Tiếq Việt là một thứ phiên âm ngọng ngịu của người xứ Bắc.

  • Đã bao giờ trch cho ra cùng một âm, như Ông Trời và Ông Chời, Ông Trăng với Ông Chăng?
  • Đã bao giờ gi đồng âm với d, như Giáo Dục và Dáo Giục, Diệt giặc với Giệt dặc?

Ông Bùi Hiền, nghe nói, là nhà ngôn ngữ học mà không biết là mình nói ngọng, định phổ biến cái ngọng cho toàn người Việt?

Ông Bùi Hiền nói Tiếg Việt là công trình nghiên cứu 20 năm, mà chất xám trong đó chỉ đáng 15 phút tư duy kiểu trẻ con.

Như nhiều người khác, tôi nghi ngờ bằng cấp của ông này…

Ông Bùi Hiền muốn nổi tiếng thì được nổi tiếng rồi đó, được lên báo, lên TV và được chửi như một ngôi sao phim cấp ba…

Comments Off on Vài lời về Tiếq Việt

Filed under Software

Loại bỏ “on behalf of/via” khi gởi email

Nhiều dịch vụ email cho phép ghi địa chỉ người gởi tùy ý trong phần From. Do vậy domain của From có thể khác với domain của dịch vụ email. Nhiều email client không quan tâm đến điều này, tuy nhiên một số như MS Outlook hay giao diện web của Gmail thể hiện “on behalf of” hay “via” ở dòng From, đề phòng một email giả mạo hay lừa đảo.

Jarvis Sandt sandt@jarvis.origins via domain.net
Sender address <email@gmail.com> on behalf of From address <email02@gmail.com>

Continue reading

Comments Off on Loại bỏ “on behalf of/via” khi gởi email

Filed under Software