Monthly Archives: October 2017

KRACK: Breaking WPA2

WPA2 đã không còn an toàn nữa? Không sao! Đã có bản vá cho Raspbian. Chỉ cần update qua dòng lệnh

sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

Continue reading

Comments Off on KRACK: Breaking WPA2

Filed under Software

Let’s Encrypt và lỗi

  • Chạy certbot certonly nhiều lần cho nhiều nhóm domain khác nhau, rồi đột nhiên cấu hình CA không còn đúng nữa, tóm lại là không dùng được.

Xóa thư mục /etc/letsencrypt rồi chạy certbot lại Continue reading

Comments Off on Let’s Encrypt và lỗi

Filed under Software

Hỏi đáp về Telegram Bot

  1. Làm thế nào để tạo Telegram Bot?
  2. Telegram Bot làm việc như thế nào?
  3. Điều kiện để có thể tạo đường dây nóng webhook?
  4. SSL certificate và self-signed certificate
  5. Đăng ký webhook với Telegram server như thế nào?
  6. Đăng ký nhiều webhook trên một webserver
  7. Viết script cho webhook thế nào?
  8. Chat id

Continue reading

Comments Off on Hỏi đáp về Telegram Bot

Filed under Software