Monthly Archives: August 2017

dnsMasq đột nhiên ngừng hoạt động

dnsmasq được cài đặt như local dns, tuy nhiên đôi khi ngừng hoạt động sau một vài ngày, nguyên nhân chưa được tìm thấy.

Một giải pháp đối phó tạm thời là khởi động lại dnsmasq mỗi khi không ping được google.com Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software