Monthly Archives: June 2017

Cấp điện cho HDD gắn vào RPi

RPi3 có thế cấp điện cho 4 USB (và LAN) tổng cộng 1200mA. Về lý thuyết thì mức dòng này có thể cấp điện an toàn cho ít nhất một HDD 2.5, tuy nhiên do trên mỗi cổng USB 2.0 chỉ có thể cung cấp tối đa 500mA nên một số HDD 2.5 không thể khởi động, cho dù lấy điện từ 2 cổng cùng lúc. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

/usr/bin/mandb: fork failed: Cannot allocate memory

Lỗi này gặp trên 2017-06-21-raspbian-jessie-lite khi update, install hay remove các ứng dụng trên RPi

Khắc phục bằng cách chạy lệnh

sudo mandb -csp

hay đơn giản hơn

sudo mandb -pq

 

Leave a Comment

Filed under Software