Monthly Archives: March 2017

VPN server trên RPi

Tạo VPN server trên RPi thật đơn giản nếu dùng script từ PiPVN

0. Chuẩn bị

  1. RPi đã cài đặt Raspbian
  2. Thiết lập IP tĩnh cho RPi
  3. Tên miền trỏ đến internet ip
  4. Ứng dụng Bitvise hay một ứng dụng FTP client

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Tạo kết nối đến VPN server

Kết nối đến VPN server theo giao thức PPTP cần 3 tham số: domain name, user và password.

Các VPN miễn phí xem ở đây https://www.vpnbook.com/ Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software