Monthly Archives: December 2016

Tốc độ ghi trên ổ đĩa của RPi3

Dùng lệnh

time sh -c "dd if=/dev/zero of=./ddfile bs=8k count=40000 && sync"

để ghi 328 MB trên ổ đĩa của RPi3. Tùy ổ đĩa của RPi là gì, kết quả rất khác nhau. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Dùng RPi kiểm soát RPi

Thỉnh thoảng RPi bị treo nếu làm việc quá sức, thí dụ như cùng lúc nhận quá nhiều hình ảnh qua FTP.

Nếu chúng ta chạy nhiều hơn một RPi thì có thể dùng RPi này kiểm soát RPi kia. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Cài đặt PHP 7.0, mysql 5.5 và nginx 1.10 (update 23-12-2016)

PHP 7.0 trong nhiều trường hợp nhanh gấp đôi PHP 5.x

Cài đặt các thư viện phụ thuộc khá đơn giản, chỉ cần thay đổi tiền tố php5- thành php7.0- Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software