Monthly Archives: August 2016

UUID, PARTUUID, fstab và cmdline.txt

cmdline.txt chứa các thông số khởi động RPi, trong đó root= chỉ định phân vùng được mount thành thư mục gốc /

Thông thường root=/dev/mmcblk0p2. Theo đó /dev/mmcblk0 là ổ đĩa thẻ nhớ dùng khởi động RPi. Thẻ nhớ này thường được chia thành 2 phân vùng và được gán là mmcblk0p1 (DOS32) và mmcblk0p2 (EXT4).

Nếu chúng ta sao chép mmcblk0p2 sang một phân vùng USB/SDD (giả sử là /dev/sda1) và muốn mount phân vùng này thành / thì sửa tham số root=/dev/sda1 Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Dùng khoảng cách Levenshtein trong MySQL

Khoảng cách Levenshtein đo sự khác biệt giữa hai từ, bằng cách đếm các thay đổi tối thiểu các ký tự để một từ trờ thành từ còn lại. Các thay đổi ký tự được dùng là thêm, bớt hay thay thế.

Thí dụ:

siu vịt -> siêu việt (thêm 2 ký tự)
Thằng nein -> thanh niên (thay thế g thành h, thêm bớt chữ i)

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Telegram Bot

Telegram là ứng dụng chat chạy trên điện thoại (IOS/Android) hay trên Windows Desktop.

Lợi ích của việc dùng Telegram là bảo mật và free.

Telegram Bot là một robot được tạo ra để chat với mọi người biết tên nó. Robot này làm việc với chủ đề nào và thông minh cỡ nào tùy thuộc vào việc lập trình cho nó làm việc. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software