Monthly Archives: June 2016

Sqlite3 cho lua

Mặc dù nhiều hệ CSDL có thể cài đặt trên RPi, nhưng LUA không thể khai thác trực tiếp các CSDL này mà cần có công cụ trung gian. Trong số các công cụ đó là lsqlite3, lmysql, lsql… Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software