Monthly Archives: April 2016

Đăng nhập không dùng mật khẩu

Sang đến phiên bản Raspbian Jessie, đăng nhập với user pi có thể dùng mật khẩu trong khi mặc định không thể đăng nhập bằng mật khẩu với user root. Về bảo mật, tốt nhất là đăng nhập bằng khóa. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Chạy nhiều ứng dụng song song

Kể từ RPi v2, CPU có 4 nhân. Vì vậy nên tận dụng khả năng của RPi để chạy nhiều chương trình song song, mỗi chương trình chạy trên một nhân khác nhau. Chạy song song khác với chạy đa luồng, các luồng chạy đồng thời có thể chia sẽ dữ liệu nhưng có thể tất cả đều chạy trên cùng một nhân. Cho dù chạy song song hay đa luồng, hiệu quả được nâng cao rất rõ. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Ngừng process chạy nền

Phương pháp 1: ps

Dùng hàm ps để tìm id của process, sau đó dùng lệnh kill pid. Kết quả trả về có thể có nhiều pid nếu tên process là chuỗi con trong tên process khác hay ngược lại

# ps -eaf | grep mc
root        54     2  0 04:00 ?        00:00:00 [mmcqd/0]
root     25449 25432  0 20:57 pts/0    00:00:00 mc
root     25455 25451  0 20:58 pts/1    00:00:00 grep mc

# kill 25449

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software