Monthly Archives: February 2016

Thay thế davfs/webdav quá chậm trên box.com bằng ftp

Có nhiều nguyên nhân để thay thế davfs dùng với box.com

  • Trên RPi, webdav dùng rất nhiều không gian để cache
  • Tốc độ đọc thư mục/file, upload/download rất chậm so với tốc độ mạng

Hậu quả là thư mục dùng để mount dav.box.com hầu như bị đóng băng. Liệt kê file trong thư mục có thể mất đến vài phút, Nếu có ứng dụng thường cập nhật thư mục này thì RPi có thể bị treo mỗi ngày hay mỗi vài giờ. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Kết thúc một lệnh chạy quá lâu

Một script/command có thể chạy nhanh hoặc chậm tùy tình huống. Thí dụ lệnh find trên một thư mục webdav/davfs có thể chạy hàng giờ nếu mạng chậm và làm cho không thể ssh RPi, mặc dù có thể ping.

Chúng ta có thể buộc script/command này kết thúc sau một thời gian n giây định trước, tuy nhiên không khéo lại làm cho script/command luôn luôn chạy trong n giây mặc dù nó có thể kết thúc sớm hơn. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software