Monthly Archives: June 2015

Clone một website

Tạo một website giống hệt một website đang hoạt động, và thay đổi đôi chút trên website mới. Có thể đó là thay đổi các quảng cáo thành quảng cáo khác hay chèn vào một đoạn mã ăn cắp thông tin đăng nhập của người dùng…

Website nhân bản vô tính này khác với website giả mạo ở chổ nó không cố mô phỏng website chủ mà lấy dữ liệu trực tiếp từ website chủ, vì vậy nó giống website chủ theo thời gian thực. Tuy vậy nó cũng có điểm yếu.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

SSL Certificate cho Nginx

Tạo SSL certificate và cấu hình Nginx để có thể dùng protocol https

Bước 1: Tạo chứng chỉ SSL

Tạo thư mục chứa thông tin SSL

sudo mkdir /etc/nginx/ssl

Tạo file key và certificate SSL

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/nginx.crt Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Dùng curl để cấu hình IP camera

  • IP camera có giao diện cấu hình dạng web, tuy nhiên giao diện web này có thể không trình bày đầy đủ các tính năng của camera, dẫn đến một số tính năng không dùng được.
  • Một số IP camera chỉ có một số tính năng cơ bản được nhà sản xuất giới thiệu, có thể do sản phẩm giá rẻ, tuy rằng nhiều tính năng ẩn khác vẫn có thể dùng được nhờ vào khả năng có sẳn của chipsetfirmware.
  • Hầu hết IP camera dùng HTTP API như phương tiện giao tiếp với người sử dụng, qua giao thức GET hay POST. Thay vì thiết kế trang web để gởi lệnh HTTP API, curl là công cụ lý tưởng do sử dụng nhanh và đơn giản.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Xử lý khi có tín hiệu kết thúc ứng dụng

Hàm trap giúp đặt bẫy tín hiệu kết thúc của ứng dụng, khi nhận được tín hiệu này ứng dụng có thể tiến hành công việc như dọn dẹp…

Các tín hiệu kết thúc liệt kê trong bảng sau, có thể dùng giá trị hằng chuỗi hay giá trị số Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Khóa file

  • Khóa file để bảo vệ quá trình ghi/đọc file không bị tiến trình khác thao tác trên file đó.
  • Khóa file còn để đánh dấu một tiến trình đang chạy, tránh để nhiều tiến trình tương tự chạy cùng lúc.

Yêu cầu cơ bản là tiến trình nào khóa file thì phải mở khóa file khi không cần khóa nữa, bất kể tiến trình đó kết thúc bình thường hay đột ngột. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software