Monthly Archives: December 2014

XFF – Giả lập địa chỉ IP gốc

X-Forwarded-For (XFF) dùng để thông báo địa chỉ IP gốc của người dùng khi kết nối với web server thông qua proxy.

Dạng tổng quát của XFF là:

X-Forwarded-For: client, proxy1, proxy2

trong đó phần giá trị là “dấu phẩy + khoảng trắng” phân cách các địa chỉ IP. Địa chỉ bên trái nhất là IP gốc, kế tiếp là IP các proxy trung gian. Thí dụ, kết nối thông qua proxy1, proxy2, và rồi proxy3 (không hiện trong header). Proxy3 được xem như địa chỉ kết nối từ xa với server. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

USSD khi đang dùng gammu-smsd (và gammu)

Có thể chạy các lệnh ussd nhờ gammu, thí dụ qua câu lệnh

gammu getussd '*101#'

Tuy nhiên khi đã chạy daemon gammu-smsd thì câu lệnh này không hoạt động vì gammu-smsd đã khóa tất cả các cổng của GSM modem.

gsm-ussd có thể dùng chung với gammu-smsd (và gammu) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software