Boot từ ổ đĩa GPT

Raspberry Pi không hỗ trợ boot từ phân vùng GPT trong khi MBR chỉ hỗ trợ các ổ đĩa có dung lượng đến 2TB. Vì vậy phải đi vòng bằng Hibrid partition table để boot từ ổ đĩa trên 2TB.

Bước 1: Dùng gdisk tạo phân vùng boot và các phân vùng khác theo nhu cầu, thí dụ OS, Swap, Data. Phân vùng boot của Debian Stretch chỉ cần 42MB nhưng sang Debian Buster thì không đủ, tạm thời có thể chọn kích thước 100 – 200MB.

Bước 2: Dùng gdisk để tạo phân vùng boot dạng FAT32 thay cho phân vùng boot GPT, giả sử thuộc ổ đĩa /dev/sdg (Chú ý các trả lời màu) Continue reading

Comments Off on Boot từ ổ đĩa GPT

Filed under Software

Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Các HDD/SSD có dòng tiêu thụ max 500mA hay < 700mA thì có thể hoạt động với nguồn điện cấp từ cổng USB 2.0 hay/và từ pin 2 và pin 4 GPIO.

Với HDD/SSD có dòng tiêu thụ tối đa gần 1A thì phải cấp nguồn riêng (thí dụ qua dây chữ Y). Nhược điểm là đi dây rườm rà vì cần đến 2 nguồn cấp điện.

Raspberry Pi 2.5″ SATA HDD/SSD Storage Expansion Board, X820 V3.0 USB 3.0 Mobile Hard Disk Module for Raspberry Pi 3 Model B+/3B là một giải pháp tất cả trong một rất tiện.

Continue reading

Comments Off on Cấp nguồn cho HDD/SSD và RPi

Filed under Software

DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Lỗi xảy ra khi Addon DuckDNS chạy trong môi trường Docker, được DuckDNS ghi nhận như sau:

DuckDNS ERROR: Problem connecting to server (get for https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory; curl returned with 6)

Kết quả là không tạo được SSL public key và private key, DuckDNS thoát ra. Continue reading

Comments Off on DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Filed under Software

Gỡ cài đặt Hassio và Docker

A. Gỡ Hassio

  • stop services
sudo systemctl stop hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop hassio-apparmor.service

Continue reading

Comments Off on Gỡ cài đặt Hassio và Docker

Filed under Software

Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Các bước sau đây cài đặt Home Assistant/Docker trên Raspbian Stretch. Cách cài đặt trên Raspbian Buster tạm thời phải giả lập Raspbian Stretch cho đến khi docker.com sửa file cài đặt.

1. Cài các gói phụ thuộc

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
apt-get -y install apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat

Continue reading

Comments Off on Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Filed under Software

Cài đặt Docker trên Debian Buster

Script install.sh của Docker không tương thích với Debian Buster.

Phần lớn mẹo được đưa ra là cài đặt Docker trong môi trường Debian Stretch, thay vì Debian Buster.

  • Bắt đầu là sửa file /etc/apt/sources.list.d/docker.list đổi chữ buster thành stretch
sed -i 's/buster/stretch/' /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt update

Continue reading

Comments Off on Cài đặt Docker trên Debian Buster

Filed under Software

Đồng bộ dữ liệu từ sftp/ssh server

Giả sử host example.com có thể ssh và ftp đến. Chúng ta có thể tạo sftp bằng user/pass hoặc user/private_key.

  • Public_key/Private_key có thể tạo nhờ công cụ của host hoặc lấy từ nguồn khác và import vào host. Ở đây, chúng tôi lấy cặp key của RPi và import vào host example.com. Khi đó có thể dùng Bitvise SSH Client để login vào host cũng như RPi với cùng client key, chỉ khác user name.
  • Dùng sftp để download như sau
sftp user[@host]:remote_path local_path

Continue reading

Comments Off on Đồng bộ dữ liệu từ sftp/ssh server

Filed under Software

[Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Khi đã đặt SetOption13 thì chúng ta không thể dùng cơ chế multi-touch để sửa chữa cấu hình thiết bị, vì vậy khi mất wifi (thí dụ thay đổi SSID hay mật khẩu) chỉ còn cách tháo thiết bị ra để reset lại. Continue reading

Comments Off on [Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Filed under Software

Khởi động lại router từ xa

Thông thường chúng ta không cho phép login vào router từ WAN, vì vậy không thể vào giao diện web của router để chạy lệnh Reboot.

Chúng ta xem xét trường hợp có switch (như sOnOff Basic) đứng trước router:

Router <--output-- [sOnOff Basic] <--input-- Ổ điện

Continue reading

Comments Off on Khởi động lại router từ xa

Filed under Software

[Xiaomi]: Hút bụi theo vùng

Một vùng đơn giản là một hình chữ nhật, xác định bằng tọa độ góc dưới bên trái và góc cao bên phải, hay có thể phức tạp hơn bao gồm nhiều hình chữ nhật. Các tọa độ được xác định tương đối với tọa độ gốc là tọa độ của robot khi bắt đầu lau dọn/home/dock. Toa độ gốc của robot mặc định là (25500, 25500)  cho dù robot được đặt ở đâu trên mặt sàn. Tọa độ điểm bất kỳ được tính tăng giảm từ gốc theo hệ trục (x,y) như thông thường. Continue reading

Comments Off on [Xiaomi]: Hút bụi theo vùng

Filed under Software