Camera không thể kết nối ftp server trên Ubuntu

Trên Debian/Ubuntu cài vsftpd để làm ftp server, cấu hình nhanh để có thể kết nối theo giao thức ftp hay sftp, đã mở port cần thiết trên ufw.

Có thể dùng Filezilla để kết nối với ftp server bình thường, nhưng camera quan sát thì không!

Lỗi là mật khẩu không thể mã hóa khi camera kết nối qua giao thức ftp. Thêm 2 dòng sau vào file cấu hình và khởi động lại ftp server.

# /etc/vsftpd.conf
...
force_local_logins_ssl = NO
force_local_data_ssl = NO

# service vsftpd restart

Comments Off on Camera không thể kết nối ftp server trên Ubuntu

Filed under Software

ISP mail server trong 10 phút

Mailserver trên Ubuntu Raspberry Pi 20.04.3 LTS. Giải pháp email hoàn chỉnh ít tốn kém.

 • Mail server chạy trên Ubuntu for Raspberry Pi, ổn định, nhanh, ít tốn tài nguyên.
 • Số lượng user không hạn chế
 • Có thể dùng cho nhiều domain
 • Có thể dùng IP động. Cập nhật ip tự động
 • Có thể dùng relayhost, thí dụ gởi mail qua gmail với tên miền riêng
 • IMAP/POP3, SMTP
 • DKIM, DRMARC, SPF
 • Chống spam/malware
 • Chống virus
 • Chống tấn công bruce force
 • Giao diện web cho Mail admin
 • Roundcube webmail
 • Adminer
Continue reading

Comments Off on ISP mail server trong 10 phút

Filed under Software

Thay đổi mã hóa mật khẩu cho mailserver

Mã hóa mật khẩu của user trên mail server có thể dùng doveadm hay dùng PHP. Thiết lập kiểu mã hóa bằng cách chỉnh sửa một vài file.

Giả sử đặt kiểu mã hóa như sau (Các kiểu mã hóa xem tại đây)

CRYPT=SSHA512
Continue reading

Comments Off on Thay đổi mã hóa mật khẩu cho mailserver

Filed under Software

Unban một IP trong fail2ban

# cat /var/log/fail2ban.log
2021-10-22 10:31:37,511 fail2ban.actions    [12191]: NOTICE [dovecot] Restore Ban 66.131.38.234
2021-10-22 10:39:51,591 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:39:51
2021-10-22 10:40:03,245 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:40:03
2021-10-22 10:40:03,247 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:40:03
2021-10-22 10:40:03,286 fail2ban.actions    [12191]: NOTICE [dovecot] Ban 10.0.0.1

10.0.0.1 là ip của router đang dùng. Không hiểu anh này làm gì đó em dovecot mà bị ban? Điều này thấy rõ qua câu lệnh

Continue reading

Comments Off on Unban một IP trong fail2ban

Filed under Software

ISP mail admin

isp mailadmin version 0.9.7 có vài cải tiến, thêm quản lý quota, nhưng có thể gây lỗi cả ứng dụng vì dùng hàm bcdiv, cần thêm thư viện bcmath. Ngoài ra lựa chọn không dùng chức năng quản lý quota cũng gây lỗi vì hàm javascript được thiết kế luôn kiểm tra giá trị quota.

Continue reading

Comments Off on ISP mail admin

Filed under Software

tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

tmux cho phép chạy nhiều session đồng thời hoặc chay session dưới nền, rất thuận tiện khi chúng ta cần nhiều session ssh. Thí dụ, chạy htop trong khi download bản cập nhật mới, soạn thảo file cấu hình và khởi động lại một service. Tất cả trong một tmux session. Nó hơn cả việc dùng 2 cửa sổ của mc.

Ubuntu đã có sẳn tmux rồi, piOS phải cài đặt

sudo apt install tmux
Continue reading

Comments Off on tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

Filed under Software

Postfix active (exited)

# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2021-10-15 08:46:08 +07; 5h 15min ago
  Process: 30484 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 30484 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Thông báo này khiến chúng ta không hiểu postfix có đang hoạt động hay không? có ảnh hưởng gì đến mail server không?

Continue reading

Comments Off on Postfix active (exited)

Filed under Software

Cài đặt DKIM trên cloudflare

DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một chuẩn bảo mật trong email, được thiết kế để bảo đảm rằng thông điệp không bị thay đổi trên đường chuyển dịch từ server người gởi đến server người nhận.

Khóa công khai trên DNS của mail server bên gởi, trong khi khóa riêng được giữ ở mail server bên gởi. DKIM chèn mã bảo mật vào email. Server bên nhận sẽ so khớp khóa công khai với khóa riêng để kiểm tra nguồn gốc email, dùng DKIM trong email để kiếm chứng với server bên gởi rằng nội dung email không thay đổi trong quá trình chuyển đi.

Continue reading

Comments Off on Cài đặt DKIM trên cloudflare

Filed under Software

Thứ tự boot của RPi

Công cụ làm việc với EEPROM trên PiOS có sẵn trong khi trên Ubuntu phải cài đặt

apt install libraspberrypi-bin rpi-eeprom
 • Kiểm tra version của bootloader của EEPROM
:~# vcgencmd bootloader_version
Sep 3 2020 13:11:43
version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
timestamp 1599135103
update-time 0
capabilities 0x00000000
Continue reading

Comments Off on Thứ tự boot của RPi

Filed under Software

PHP cho Roundcube

Roundcube không thể chạy với lỗi

PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_internal_encoding() in /mnt/www/webmail/program/lib/Roundcube/bootstrap.php:86

Tuy nhiên vấn đề không phải do thiếu thư viện mbstring mà là cài đặt thiếu thành phần PHP. Cài đặt thêm các thành phần PHP như sau

apt install php7.4 php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, imagick, json, cli}

Ngoài ra trong Ubuntu, việc cài đặt PHP sẽ kéo theo tự động cài đặt apache2. Trường hợp dùng nginx sẽ phải mất công gở bỏ vì hai web server sẽ tranh nhau cổng 80, 443. Để không cài đặt modun apache, chúng ta thêm dấu – sau tên modun

apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4- php-imagick php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, json, cli}

Hoặc đơn giản hơn, không install php, thay vào đó là php-fpm hay php-cli tùy nhu cầuapt install php-imagick php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, json, fpm, cli}

Comments Off on PHP cho Roundcube

Filed under Software