ISP mail admin

isp mailadmin version 0.9.7 có vài cải tiến, thêm quản lý quota, nhưng có thể gây lỗi cả ứng dụng vì dùng hàm bcdiv, cần thêm thư viện bcmath. Ngoài ra lựa chọn không dùng chức năng quản lý quota củng gây lỗi vì hàm javascript được thiết kế luôn kiểm tra giá trị quota.

Continue reading

Comments Off on ISP mail admin

Filed under Software

tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

tmux cho phép chạy nhiều session đồng thời hoặc chay session dưới nền, rất thuận tiện khi chúng ta cần nhiều session ssh. Thí dụ, chạy htop trong khi download bản cập nhật mới, soạn thảo file cấu hình và khởi động lại một service. Tất cả trong một tmux session. Nó hơn cả việc dùng 2 cửa sổ của mc.

Ubuntu đã có sẳn tmux rồi, piOS phải cài đặt

sudo apt install tmux
Continue reading

Comments Off on tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

Filed under Software

Postfix active (exited)

# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2021-10-15 08:46:08 +07; 5h 15min ago
  Process: 30484 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 30484 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Thông báo này khiến chúng ta không hiểu postfix có đang hoạt động hay không? có ảnh hưởng gì đến mail server không?

Continue reading

Comments Off on Postfix active (exited)

Filed under Software

Cài đặt DKIM trên cloudflare

DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một chuẩn bảo mật trong email, được thiết kế để bảo đảm rằng thông điệp không bị thay đổi trên đường chuyển dịch từ server người gởi đến server người nhận.

Khóa công khai trên DNS của mail server bên gởi, trong khi khóa riêng được giữ ở mail server bên gởi. DKIM chèn mã bảo mật vào email. Server bên nhận sẽ so khớp khóa công khai với khóa riêng để kiểm tra nguồn gốc email, dùng DKIM trong email để kiếm chứng với server bên gởi rằng nội dung email không thay đổi trong quá trình chuyển đi.

Continue reading

Comments Off on Cài đặt DKIM trên cloudflare

Filed under Software

Thứ tự boot của RPi

Công cụ làm việc với EEPROM trên PiOS có sẵn trong khi trên Ubuntu phải cài đặt

apt install libraspberrypi-bin rpi-eeprom
 • Kiểm tra version của bootloader của EEPROM
:~# vcgencmd bootloader_version
Sep 3 2020 13:11:43
version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
timestamp 1599135103
update-time 0
capabilities 0x00000000
Continue reading

Comments Off on Thứ tự boot của RPi

Filed under Software

PHP cho Roundcube

Roundcube không thể chạy với lỗi

PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_internal_encoding() in /mnt/www/webmail/program/lib/Roundcube/bootstrap.php:86

Tuy nhiên vấn đề không phải do thiếu thư viện mbstring mà là cài đặt thiếu thành phần PHP. Cài đặt thêm các thành phần PHP như sau

apt install php7.4 php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, imagick, json, cli}

Ngoài ra trong Ubuntu, việc cài đặt PHP sẽ kéo theo tự động cài đặt apache2. Trường hợp dùng nginx sẽ phải mất công gở bỏ vì hai web server sẽ tranh nhau cổng 80, 443. Để không cài đặt modun apache, chúng ta thêm dấu – sau tên modun

apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4- php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, imagick, json, cli}

Comments Off on PHP cho Roundcube

Filed under Software

Thay đổi kích thước partition

Trong PiOS, ở lần khởi động đầu tiên partition OS thường được mở rộng đến hết dung lượng đĩa, chúng ta phải phân vùng lại theo nhu cầu. Trong Ubuntu phần đĩa trống được giữ nguyên, nhưng chúng ta vẫn phải nới rộng kích thước partition OS dành chổ cho việc cài thêm phần mềm sau này.

:~# lsblk
sda      8:0  0 232.9G 0 disk
├─sda1    8:1  0  363M 0 part /boot/firmware
├─sda2    8:2  0 29.9G 0 part /
└─sda3    8:3  0 202.7G 0 part /mnt
mmcblk0   179:0  0 29.8G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1  0  256M 0 part
└─mmcblk0p2 179:2  0  2.9G 0 part

## mmcblk0 dung lượng 29.8G, flash OS xong có 2 partition tổng 3G
Continue reading

Comments Off on Thay đổi kích thước partition

Filed under Software

umask và chmod

umask

Umask (viết tắt của user file-creation mode mask hay user-mask) dùng để xác định quyền trên file mới được tạo, bao gồm quyền được đọc, ghi hay thực thi.

Umask mô tả bằng một số hệ 8, gồm bit nào phải bị loại bỏ (bit 0=thực thi, bit 1=ghi, bit 2=đọc)

Octal value : Permission
0 : đọc, ghi và thực thi
1 : đọc và ghi (chỉ loại bỏ bit 0=thực thi)
2 : đọc và thực thi (chỉ loại bỏ bit 1=ghi)
3 : chỉ đọc (loại bỏ bit 0 và bit 1)
4 : ghi và thực thi (loại bỏ bit 2=đọc)
5 : chỉ ghi (loại bỏ bit 0 và bit 2)
6 : chỉ thực thi (loại bỏ bit 1 và bit 2)
7 : không có quyền nào (loại bỏ bit 0, bit 1 và bit 2)

Continue reading

Comments Off on umask và chmod

Filed under Software

PHP và Dovecot: Mã hóa mật khẩu

Dovecot dùng hàm dovadm để mã hóa mật khẩu email

doveadm pw -s SHA512-CRYPT -p plain_text_password

Trong PHP, có thể dùng shell_exec để gọi hàm dovadm, nhưng trước hết phải cài đặt dovecot trên server. Ngoài ra việc gọi shell_exec được đánh giá là không an toàn.

$password = shell_exec('/usr/bin/doveadm pw -s SHA512-CRYPT -p plain_text_password);

PHP có nhiều hàm dành cho việc mã hóa, vấn đề là tìm được cơ chế tương đương với hàm dovadm, nhưng việc khảo sát có khó khăn vì mỗi lúc dovadm cho ra một chuỗi mã hóa khác nhau của cùng một mật khẩu thô ban đầu.

Continue reading

Comments Off on PHP và Dovecot: Mã hóa mật khẩu

Filed under Software

Dời Ubuntu sang ổ đĩa khác

Thông thường đĩa được chia thành 3 partition: boot (label system-boot), OS (label writable) và data. Partition OS và data có thể sao chép dữ liệu dễ dàng sang các partition tương ừng ở ổ đĩa mới bằng cách dùng rsync từ đĩa Ubuntu đang chạy.

:~# lsblk
sda   8:0  0 250G 0 disk
├─sda1  8:1  0 250M 0 part /boot/firmware
├─sda2  8:2  0  40G 0 part /
└─sda3  8:3  0 210G 0 part /mnt
sdb   9:0  0 500G 0 disk
├─sdb1  9:1  0 200M 0 part
├─sdb2  9:2  0  40G 0 part
└─sdb3  9:3  0 460G 0 part

# Sao chép file
:~# mount /dev/sdb2 /media
:~# rsync -avx --delete / /media
:~# umount /media

Riêng partition boot thì không thể vì khi boot xong thì Ubuntu đã di dời các file hệ thống sang thư mục con firmware và thay bằng các symlink và các file hệ thống khác ở thư mục gốc.

Continue reading

Comments Off on Dời Ubuntu sang ổ đĩa khác

Filed under Software